Nieuws

Over ons

Ons bedrijf

H. Windt Schilderwerken is een vertrouwd adres voor al uw schilder, behang en glas werkzaamheden. Ons bedrijf bestaat sinds 2008 en is inmiddels uitgegroeid tot een solide onderneming. Wij streven ernaar om al onze werkzaamheden naar volledige tevredenheid uit te voeren.

Onze diensten

Onze diensten bestaan uit schilderwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord. Wij als bedrijf hebben ons gespecialiseerd in schilderwerk, glaszetten, wand- en plafondafwerking. Het is onze doelstelling om al onze klanten voor de volle 100% tevreden te stellen met onze diensten. Wij werken volgens onze Algemene Voorwaarden welke wij u graag zullen doen toekomen. Indien u nog meer speciale wensen heeft, kunt u ons altijd benaderen en zullen wij in overleg met u, voor een passende oplossing zorgen.

Producten kopen?

U kunt als klant bij ons ook bestellingen plaatsen voor verf, glas, of behang, wij hebben een kleine voorraad. De meeste producten zijn op bestelling leverbaar, mocht er onverhoopt iets niet zijn dan laten wij het u weten. Voor 12 uur bestelt meestal de volgende dag in huis. Bestellen kan via de telefoon of via de email. Ps. Op dubbel glas zit een levertijd van 2 weken.

Referenties

H. Windt Schilderwerken werkt tot volle tevredenheid van onze opdrachtgevers, het doet ons dan ook genoegen dat wij onderstaande relaties als referenties mogen noemen. Wij hebben voor onderstaande relaties diverse schilderwerkzaamheden, glaszetten, wand- en plafondafwerking uitgevoerd.

S.Windt Reclame
Wijsvinger

Galerij van onze werkzaamheden

Beoordelingen van onze klanten

"Snel en vlot te werk, een zeer goed schildersbedrijf. Ben zeer blij met mijn nieuw geverfde kozijnen."
Anoniem
4.5/5
"Ervaren schilder die weet wat hij aan het doen is. Mag zeker nog een keer komen verven bij ons."
Anoniem
5/5
"Alles ziet er weer super strak en netjes uit. Zeer tevreden mee."
‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
Anoniem
4.6/5
"Ziet er netjes uit, niks om over te klagen."
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
Anoniem
4/5

Contact

Bezoek ons

Bezoek ons op het onderstaande adres.

Maarhuizerweg 4 Godlinze, NL

Bel ons

Bepaalde dingen niet duidelijk? Bel ons op het onderstaande nummer.

06-11471288

Mail ons

Verder zijn wij altijd bereikbaar via onze mail adres.

hlwindt1@gmail.com

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door:
naam bedrijf H. Windt Schilderwerken

Adres Maarhuizerweg 4

Postcode 9908 TB

Vestigingsplaats Godlinze

KvK nr 01123845

Hierna te noemen opdrachtnemer.

1.2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

1.3. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder
opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.

1.4. Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van
opdrachtnemer.

1.5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen.

1.6. Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien
deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.

Artikel 2. Offerte

2.1. Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt een
termijn van veertien dagen.

Artikel 3. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

3.1. Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever als
deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

3.2. Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever laten echter de
toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtnemer onverlet.

3.3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde
opdracht.

Artikel 4. Verplichtingen van opdrachtnemer

4.1. Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst
uit te voeren.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:

5.1a. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen,
ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer;

5.1b. Het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;

5.1c. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.

5.1d. Elektriciteit en water.

5.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders
overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.

5.3. Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering
van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt.

Artikel 6. Extra onvoorziene Kostenpagina:

6.1. Opdrachtnemer is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan de
opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de opdrachtgever.

6.2. Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan drie maanden na aangaan
van de overeenkomst en die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien.

6.3. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van de onvoorziene
kosten.

Artikel 7. Prijzen

7.1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de op
dat moment kostenbepalende factoren.

7.2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de
overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 8. Meer- en minderwerk

8.1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk
komen geheel ten laste van de opdrachtgever.

8.2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

8.3. De toepasselijkheid van het in artikel 74: 1646 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9. Opschorting en intrekken

9.1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet
aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn
schade.

9.2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte
materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale
lasten, over te nemen.

9.3. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan opdrachtnemer als schadeloosstelling
verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.

9.4. Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te
schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal
nakomen.

Artikel 10. Klaagtermijn en garantie

10.1. Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de wettelijke eisen en
de overeenkomst.

10.2. Opdrachtgever is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze grondig te inspecteren op
gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen acht dagen na oplevering.

10.3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen acht dagen na oplevering
schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan opdrachtnemer.

10.4. Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever binnen 8
dagen na het waarnemen van deze gebreken aan opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld.

10.5. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld gebreken te controleren.

10.6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet
volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is te
verstrekken.

10.7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of
hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.

10.8. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name
genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een verdergaande
verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of
materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever, niet zijnde
consument, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt.

Artikel 12. Betaling

12.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na verzending van de nota.

12.2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is
ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van
verzending van de factuur.

12.3. Na deugdelijk in gebreke stelling is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente
om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder
begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

12.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een
minimum van ? 115.

12.5. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één van de
partijen de overeenkomst heeft ontbonden.

Artikel 13. Ontbinding

13.1. Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:
in staat van faillissement geraakt
surséance van betaling of schuldsanering aanvraagt
zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd
bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

14.1. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.

Sluit Menu